PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
LEPŠÍ DEN S BEBIVITOU

Účastníci soutěže udělují podáním přihlášky do soutěže (soutěžního kola) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků soutěže. Bližší informace o zpracování osobních údajů spojeného s účastí v soutěži jsou dostupné ZDE nebo na vyžádání prostřednictvím adresy elektronické pošty info@bebivita.cz. 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení 

 1. Fotosoutěž Lepší den s Bebivitou je soutěž organizovaná, vyhlašovaná a pořádaná HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, IČO: 25780239 (dále také jen nebo Pořadatel), která rovněž uděluje soutěžní ceny.
 2. Soutěžní cena v každém jednom soutěžním kole se uděluje za kompozičně či jinak zajímavou a poutavou vlastní autorskou fotografií soutěžícího zachycující vlastní dítě soutěžícího, k němuž soutěžící vykonává plnou rodičovskou zodpovědnost, spolu s produktem Bebivita.
 3. Fotosoutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
  • a) soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporováni ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;
  • b) společnosti Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.
 4. Soutěž se koná celkem ve dvou soutěžních kolech vyhlášených v termínech, jak jsou uvedeny níže v těchto podmínkách.
 5. Do soutěže lze zařadit pouze vlastní autorské fotografie soutěžícího.
 6. Řádně přihlášené soutěžící fotografie hodnotí odborná porota, která rozhodne o umístění jednotlivých soutěžních snímků.
 7. Pořadatel v každém soutěžním kole vyhlásí až 10 vítězů, kterým v každém jednom soutěžním kole, splní-li zde předepsané podmínky, udělí soutěžní cenu.
 8. Vítězové budou vyhlášeni na instagramovém profilu @bebivita_cz. Vítězné fotografie budou následně zveřejněny na webových stránkách www.bebivita.cz v sekci „výherci“.
 9. V jednotlivých soutěžních kolech nemusí být vyhlášen žádný vítěz.
 10. Pravidla soutěže jsou dostupné na webové stránce www.bebivita.cz.

Článek II
Soutěžní kola
Termíny soutěže

 1. Pořadatel  vyhlašuje celkem dvě soutěžní kola, která se budou konat v následujících termínech:
  • a) 1. soutěžní kolo: 1.-31.8.2023
  • b) 2. soutěžní kolo: 1.-30.9.2023
 2. Informace o termínu konání každého jednoho soutěžního kola budou nejpozději ke dni jeho počátku zveřejněny na instagramovém profilu @bebivita_cz a na webové stránce www.bebivita.cz v sekci „soutěž“.

Článek III.
Podmínky účasti v soutěži
Přihlášení do soutěže

 1. Pro přihlášení do soutěže (soutěžního kola) a pro účast v soutěži (soutěžním kole) je nezbytné od přihlášení se do soutěžního kola po celou zbylou dobu jeho trvání:
  • a) mít osobní profil na sociální síti Instagram;
  • b) ve smyslu sociální sítě Instagram sledovat (příslušnou funkcí) instagramový profil @bebivita_cz;
  • c) dodržovat podmínky sítě Instagram.
 2. Do soutěže se lze přihlásit:
  • a) označením soutěžní fotografie umístěné na Instagramu instagramovým profilem @bebivita_cz;
  • b) zasláním soutěžní fotografie soukromou zprávou na Instagramu Pořadateli.
 3. Podmínkou vzniku nároku na soutěžní cenu je přihlášení se osoby, která se umístila na některém z hodnocených míst (1. až 10.), do 3 dnů ode dne vyhlášení vítězů prostřednictvím sítě Instagram Pořadatel soukromou zprávou zaslanou prostřednictvím Instagramu obsahující údaje potřebné pro předání výhry, tj. jméno, příjmení, datum narození, bydliště a adresa elektronické pošty. Pokud se výherce v uvedeném termínu stanoveným způsobem nepřihlásí, cena propadá a vybraný soutěžící, resp. soutěžní fotografie nebude vyhlášen mezi vítězi soutěžního kola.
 4. Pokud výherce výhru odmítne, cena propadá.
 5. Výsledky jednotlivých soutěžních kol budou sdíleny prostřednictvím stories na Instagramu Pořadatele a zveřejněny na webové stránce www.bebivita.cz v sekci „vítězové“. Výsledky soutěžních kol budou k dispozici prostřednictvím webové stránky www.bebivita.cz do 31.3.2024. K informaci o vítězích soutěžního kola budou připojeny soutěžní fotografie.
 6. V soutěžním kole:
  • a) přihláška do soutěžního kola musí být podána nejpozději do uplynutí posledního dne soutěžního kola;
  • b) odborná porota vyhodnotí fotografie řádně přihlášených soutěžících bezprostředně po skončení soutěžního kola;
  • c) výsledky soutěžního kola se soutěžícím oznámí bezprostředně po vyhodnocení soutěžního kola – vítězi se výsledek oznámí soukromou zprávou zaslanou prostřednictvím sociální sítě Instagram;
  • d) výsledky soutěžního kola se vyhlásí na webové stránce www.bebivita.cz a Instagramu Pořadatele do 10ti dní ode dne skončení soutěžního kola včetně;
  • e) předání soutěžní ceny se uskuteční prostřednictvím zprávy elektronické pošty.

Článek IV.
Další podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěžního kola se může jako soutěžící zúčastnit pouze zletilá  s bydlištěm na území České republiky, plně svéprávná osoba, která vykonává plnou rodičovskou zodpovědnost k nezletilému dítěti (nebo dětem), které je zachyceno na soutěžní fotografii.
 2. Soutěžní fotografie se rozumí fotografie zachycující vlastní dítě (nebo děti) soutěžícího, k němuž soutěžící vykonává plná rodičovská práva, ke které soutěžícímu svědčí právo ji nechat užít způsobem odpovídajícím podmínkám soutěže, tedy zejména právo přihlásit fotografii do soutěže a právo nechat fotografii uveřejnit prostřednictvím internetu, tj. zpřístupnit ji neomezenému okruhu uživatelů.
 3. Soutěžní fotografie musí dále splňovat tyto podmínky: dítě (nebo děti) zachycené na fotografii a ani žádná jiná fyzická osoba na fotografii nesmí být nahá, nesmí být zachycena v sexuální a ani jinak vyzývavé pozici, fotografie nesmí zobrazovat násilí, či jakékoli motivy směřující k diskriminaci či nerovnému zacházení. Obsah fotografie nesmí být ani jinak nemravný, nesmí obsahovat konkurenční produkty, stejně jako zobrazovat nic, co by bylo možné kvalifikovat jako reklamu; to neplatí ve vztahu k Bebivita  a jejím produktům, nejde-li o srovnávací reklamu, či o jiné nedovolené jednání v rámci pravidel hospodářské soutěže.
 4. Podmínkou účasti v soutěži je vedle shora uvedeného dále svolení dalšího zákonného zástupce udělené soutěžícímu k užití fotografie dítěte, k němuž vykonávají společně rodičovskou zodpovědnost, k přihlášení do soutěže, včetně uveřejnění jeho fotografie, a svolení k udělení souhlasu se souvisejícím zpracováním osobních údajů. Splnění této podmínky Pořadatel předem neověřuje, vyjde-li však najevo, že svolení uděleno nebylo, bude mít zjištění této skutečnosti za důsledek vyloučení ze soutěže.
 5. Na přihlášky, které nebyly podány řádně v řádném termínu, bude nahlíženo, jako by nebyly podány.
 6. Soutěžního kola se lze zúčastnit nejvýše s jednou soutěžní fotografii. Při přihlášení se s více jak jednou soutěžní fotografii bude na všechny přihlášky pohlíženo, jako by nebyly podány.
 7. Se stejnou fotografií se lze soutěže zúčastnit jen jednou. Při přihlášení se s fotografií, která byla již přihlášena a hodnocena v dřívějším soutěžním kole, se na přihlášku do pozdějšího soutěžního kola hledí, jako by nebyla podána.
 8. Soutěže (žádného soutěžního kola) se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani jejich osoby blízké. Na jimi podané přihlášky se hledí, jako by nebyly podány.

Článek V.
Ukončení účasti v soutěži

 1. Účast soutěžícího v soutěži končí:
  • a) odvoláním souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži v rozsahu, jak plyne z přihlášky k účasti v soutěži;
  • b) odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte zachyceného na soutěžní fotografii v souvislosti s účastí v soutěži v rozsahu, jak plyne z přihlášky k účasti v soutěži, kterýmkoli zákonným zástupcem dítěte (nebo dětí);
  • c) doručením odhlášení se soutěžícího ze soutěže (soutěžního kola) do vyhodnocení soutěžního kola odbornou porotou;
  • d) doručením oznámení zákonného zástupce nezletilého dítěte zachyceného na soutěžní fotografii, že odvolává souhlas s užitím fotografie pro účely soutěže, příp. se zveřejněním fotografie na webové stránce www.bebivita.cz;
  • e) rozhodnutím odborné poroty, že
   • i) soutěžní fotografie není původní;
   • ii) soutěžní fotografie byla technicky či jinak upravena;
   • iii) k soutěžní fotografii soutěžící nedisponuje dostatečnými právy tak, aby ji mohl nechat užít způsobem odpovídajícím soutěži;
   • iv) soutěžní fotografie odporuje podmínkám účasti v soutěži;
   • v) soutěžící nemá dostatečné oprávnění jednat za nezletilé dítě zachycené na soutěžní fotografii;
   • vi) dle závěrů a zjištění odborné poroty soutěžící jedná v rozporu s vůlí druhého zákonného zástupce nezletilého dítěte zachyceného na soutěžní fotografii.
 2. Nastane-li kterákoli ze skutečností uvedená v odst. 1, končí účast soutěžícího v soutěži okamžikem rozhodnutí odborné poroty. Oznámení o ukončení účasti v soutěži má deklaratorní účinky.
 3. Soutěžícímu, jehož účast v soutěži byla předčasně ukončena dle odst. 1, Pořadatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži. Soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.
 4. Ukončení účasti v soutěži má za důsledek informování soutěžícího o vyřazení ze soutěže a vymazání soutěžní fotografie, byla-li Pořadateli zaslána. Stejné platí i pro případ, že některá ze skutečností podle odst. 1 nastane či bude zjištěna po skončení soutěžního kola.

Článek VI.
Odborná porota

 1. Odborná porota má tři členy. Členy poroty jsou předseda a ostatní členové poroty.
 2. Odbornou porotu a v rámci odborné poroty předsedu poroty jmenuje při vyhlášení soutěžního kola pro vyhlašované soutěžní kolo statutární orgán Pořadatele.
 3. Členem odborné poroty mohou být členové statutárního nebo kontrolního orgánu Pořadatele nebo zaměstnanci Pořadatele.
 4. Účast v odborné porotě je čestná.
 5. Členství v odborné porotě je nepřenositelné.
 6. Členství v odborné porotě končí doručením písemného odstoupení člena poroty pořadateli statutárnímu orgánu Pořadateli a smrtí člena poroty. Statutární orgán Pořadatele v těchto případech obratem jmenuje náhradního člena odborné poroty.
 7. Odborná porota rozhoduje ve sboru na společném zasedání. Odbornou porotu svolává předseda poroty, který řídí její zasedání.
 8. Odborná porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů poroty.
 9. Odborná porota rozhoduje většinou hlasů přítomných členů poroty.
 10. Ze zasedání odborné poroty se pořídí písemný zápis, v němž se zaznamenají nejméně přítomní členové poroty a jednotlivá hlasování. Zápis archivuje Pořadatel.  

Článek VII.
Kritéria hodnocení
Rozhodnutí odborné poroty

 1. Řádně přihlášené soutěžní fotografie do soutěžního kola vyhodnotí odborná porota zejména z hlediska kompozice a souladu s tématem soutěže.
 2. Odborné porotě přísluší rozhodnout:
  • a) o ukončení soutěžícího v soutěžním kole ve smyslu čl. V. či o ukončení účasti v soutěži.
  • b) o vítězích soutěžního kola;
  • c) že dostatečný počet soutěžních fotografií nebo žádná z fotografií přihlášených do soutěžního kola nemá dostatečnou úroveň, a že se pro dané soutěžní kolo bude vyhlašovat méně vítězů než 10 nebo že se nebude vyhlašovat žádný vítěz.
 3. Rozhodnutí odborné porota nelze přezkoumávat.

Článek VIII.
Soutěžní ceny
Vyhlášení výsledků a publikace soutěžní práce

 1. V rámci každého soutěžního kola se hraje o tyto soutěžní ceny:
  • a) 1. místo: dárková karta do IKEA v hodnotě 20.000 Kč;
  • b) 2. místo: dárková karta do IKEA v hodnotě 10.000 Kč;
  • c) 3. místo: dárkový voucher do Malvík v hodnotě 3.000 Kč;
  • d) 4.-10. místo: dárkový voucher do Malvík v hodnotě 1.000 Kč.
 2. Soutěžní ceny budou výhercům zaslány prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou soutěžící uvedené v rámci komunikace o oznámení výhry.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 4. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́.

Článek IX
Další podmínky a pravidla

 1. Pořadatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.
 2. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit ke konci každého soutěžního kola a vítěze soutěže (soutěžního kola) nevyhlašovat. Účastníkům soutěže v případě zrušení soutěžního kola a nevyhlášení vítěze nevznikají vůči Pořadateli žádné nároky.
 3. Náklady spojené s pořádáním soutěže a soutěžních kol hradí Pořadatel s možným přispěním sponzorů.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu však musí pořadatel odůvodnit a včas oznámit soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

V Praze dne 31. července 2023